大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年4月23日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口 第 8 口 第 9 口
第 1 口
頭關 (第 1 場) 開跑時間  13:00
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 17.3 16.2 16.2 16.3 15.7
2 7 7 7 5.9 5.7
3 19.9 18.8 18.8 18.7 20.6
4 2.1 2.1 2.1 2 1.4
5 6.1 6.5 6.5 5.9 4.4
6 6.1 6.5 6.5 7 4.9
7 29.4 31.2 31.2 32.5 35.3
8 1.4 1.3 1.3 1.4 1.6
9 1.7 1.9 1.9 1.8 1.8
10 2.4 2.5 2.5 2.5 2.9
11 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7
12 4.9 4.2 4.2 4.1 4.1
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  3.37M 3.31M 2.83M 2.42M 0.26M
次關 (第 2 場) 開跑時間  13:30
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 11.3 11.4 11.4 11.7 10.3
2 22.8 23.9 23.9 24.2 27.5
3 5.1 5.1 5.1 5.5 6.9
4 1 1 1 1 1.3
5 1 1 1 1 1.4
6 17.6 16.4 16.4 16.3 14.7
7 2.3 2.4 2.4 2.4 3.1
8 11.2 10.8 10.8 10.4 6.6
9 3.3 3.4 3.4 3.5 2.6
10 5.9 6.2 6.2 5.9 6.9
11 2.9 3.1 3.1 2.4 2.4
12 9.8 9.3 9.3 9.8 7.8
13 2 2.2 2.2 2.3 3.8
14 3.8 3.7 3.7 3.6 4.7
  3.37M 3.31M 2.83M 2.42M 0.26M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2017年4月23日 13:02
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383