大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年4月26日(星期三)
地點:快活谷八場夜馬草地賽事
總共 8 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口
第 6 口
頭關 (第 6 場) 開跑時間  21:45
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 13 15.4 15.4 15.4 12.4
2 3.8 4 4 4 4.4
3 20.9 21.7 21.7 21.7 14.7
4 6.7 7.5 7.5 7.5 7
5 11.5 12 12 12 27.7
6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6
7 10.3 9.5 9.5 9.5 6.7
8 9.4 7.1 7.1 7.1 7.7
9 8 8.3 8.3 8.3 6.6
10 9.7 8.6 8.6 8.6 5.6
11 3.7 2.8 2.8 2.8 3.5
12 0.9 1 1 1 1
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  2.02M 1.28M 1.28M 1.28M 0.06M
次關 (第 7 場) 開跑時間  22:15
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 3.6 4.3 4.3 4.3 2.7
2 5.7 6.5 6.5 6.5 6.6
3 8.7 8.6 8.6 8.6 7.3
4 14.2 13.8 13.8 13.8 13
5 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
6 27.8 27.7 27.7 27.7 20.6
7 7.8 7.4 7.4 7.4 6.7
8 0.9 1 1 1 1.6
9 5 4.5 4.5 4.5 19.6
10 14.1 14.2 14.2 14.2 11.8
11 6.9 7.1 7.1 7.1 5.6
12 4.3 4.1 4.1 4.1 3.4
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  2.02M 1.28M 1.28M 1.28M 0.06M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2017年4月26日 21:46
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383