大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年9月20日(星期三)
地點:快活谷八場夜馬草地賽事
總共 8 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口
第 7 口
頭關 (第 7 場) 開跑時間  22:15
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 11.5 12.5 12.5 12.5 12
2 1 1.1 1.1 1.1 3.2
3 8.9 9.6 9.6 9.6 10.4
4 4.8 5.1 5.1 5.1 7.5
5 3.9 3.1 3.1 3.1 4.6
6 3.3 3.1 3.1 3.1 5.5
7 18.7 19.1 19.1 19.1 12.9
8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
9 17.8 17.7 17.7 17.7 16.9
10 11.2 9.6 9.6 9.6 9
11 11.2 11.2 11.2 11.2 8.9
12 5.3 5.5 5.5 5.5 6.7
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  3.95M 2.9M 2.9M 2.9M 0.08M
次關 (第 8 場) 開跑時間  22:50
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 8.6 9.2 9.2 9.2 9.1
2 24.9 25.1 25.1 25.1 22.9
3 4 4.2 4.2 4.2 6.2
4 16.9 16.8 16.8 16.8 17.3
5 1.8 1.9 1.9 1.9 3.1
6 9.4 8.8 8.8 8.8 9.2
7 5.4 5 5 5 4.2
8 14.3 15 15 15 13.1
9 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5
10 3.6 3.5 3.5 3.5 4.4
11 7.2 7.2 7.2 7.2 6.7
12 2.6 2.1 2.1 2.1 2.2
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  3.95M 2.9M 2.9M 2.9M 0.08M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2017年9月20日 22:20
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383