大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2019年6月23日(星期日)
地點:沙田十場日馬草地賽事
總共 10 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口 第 8 口 第 9 口
第 8 口
頭關 (第 8 場) 開跑時間  16:40
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 28.9 30.6 30.6 30.6 22.4
2 9.3 8.6 8.6 8.6 6.1
3 3.7 4.2 4.2 4.2 3.7
4 6.9 6.5 6.5 6.5 6
5 7.6 7.5 7.5 7.5 6.7
6 6.5 6.3 6.3 6.3 5.8
7 -- -- -- -- 14.9
8 4.3 4.3 4.3 4.3 3.3
9 20.5 18.5 18.5 18.5 16.2
10 9.9 10.5 10.5 10.5 12.3
11 2.6 2.9 2.9 2.9 2.6
12 -- -- -- -- --
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  1.75M 1.19M 1.19M 1.19M 0.08M
次關 (第 9 場) 開跑時間  17:15
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 11.4 12 12 12 12.3
2 39.6 38.7 38.7 38.7 32.2
3 1.6 1.7 1.7 1.7 2.6
4 3.2 3.5 3.5 3.5 4
5 2.7 2.5 2.5 2.5 3.8
6 1.3 1.3 1.3 1.3 2
7 5.4 5.2 5.2 5.2 7.1
8 2.4 2.2 2.2 2.2 2.8
9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
10 9.5 8.7 8.7 8.7 8.2
11 5.9 6.7 6.7 6.7 9.6
12 5.9 5.8 5.8 5.8 4.6
13 6 6.2 6.2 6.2 5.8
14 2 2.2 2.2 2.2 2.1
  1.75M 1.19M 1.19M 1.19M 0.08M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2019年6月23日 23:58
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2019 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383