大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年9月24日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口 第 8 口 第 9 口
第 8 口
頭關 (第 8 場) 開跑時間  16:35
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 35.2 40.4 40.4 40.4 38.6
2 7.9 7 7 7 8.4
3 13.7 16.7 16.7 16.7 17.3
4 2.7 2.3 2.3 2.3 3.4
5 8.3 5.8 5.8 5.8 4.9
6 7.7 9.1 9.1 9.1 8.9
7 1.8 1.6 1.6 1.6 2.4
8 8.5 3.6 3.6 3.6 2.8
9 3.7 2.8 2.8 2.8 2.6
10 1.2 1.3 1.3 1.3 2
11 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8
12 7.6 7.8 7.8 7.8 6.7
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  2.96M 1.97M 1.97M 1.97M 0.09M
次關 (第 9 場) 開跑時間  17:10
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 2 2 2 2 2.3
2 9.2 9.7 9.7 9.7 10.2
3 18.4 18.6 18.6 18.6 16.7
4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.5
5 9.8 10.6 10.6 10.6 11.1
6 1.4 1.6 1.6 1.6 2.9
7 3.1 3.3 3.3 3.3 3.1
8 1.4 1.5 1.5 1.5 2.1
9 4.3 3.9 3.9 3.9 4
10 5.4 4.5 4.5 4.5 4
11 40.4 39.5 39.5 39.5 38.7
12 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3
13 1 1 1 1 1.3
14 -- -- -- -- --
  2.96M 1.97M 1.97M 1.97M 0.09M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2017年9月24日 16:40
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383