大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年9月24日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口 第 8 口 第 9 口
第 9 口
頭關 (第 9 場) 開跑時間  17:10
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 2.4 2.1 2.1 2.1 3
2 7.8 8.1 8.1 8.1 9.2
3 17.5 16.8 16.8 16.8 15.2
4 2 2.1 2.1 2.1 2.5
5 9.2 8.8 8.8 8.8 9.5
6 1.2 1.3 1.3 1.3 2.3
7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.9
8 1.2 1.2 1.2 1.2 2.1
9 3.8 3.1 3.1 3.1 3.4
10 4.6 3.9 3.9 3.9 3
11 44.6 47.2 47.2 47.2 43.6
12 1.2 1 1 1 1.2
13 1 1 1 1 1
14 -- -- -- -- --
  4.92M 3.88M 3.88M 3.88M 0.14M
次關 (第 10 場) 開跑時間  17:45
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 11.1 11.6 11.6 11.6 13.6
2 5 4.9 4.9 4.9 6
3 1.8 1.9 1.9 1.9 3.1
4 5.2 4.8 4.8 4.8 4.6
5 1.4 1.5 1.5 1.5 3.7
6 19.5 20.5 20.5 20.5 16.7
7 7.1 6.7 6.7 6.7 8.2
8 7.6 6.3 6.3 6.3 6.6
9 3 3.1 3.1 3.1 4.6
10 23.8 24.8 24.8 24.8 20.4
11 2.2 1.9 1.9 1.9 2.3
12 9.3 8.9 8.9 8.9 6.2
13 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
14 1.6 1.5 1.5 1.5 2.3
  4.92M 3.88M 3.88M 3.88M 0.14M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2017年9月24日 17:15
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383