大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年2月18日(星期日)
地點:沙田十一場日馬草地賽事
總共 11 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場 第 11 場
第 1 場 開跑時間  12:30
馬號 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 8.9 9.4 9.4 9.9 9.9 10 10 9.9 9.9 9.9 9.9 9
2 9.2 10.4 10.4 10.1 10.1 10 10 9.9 9.8 9.8 9.7 8.2
3 9.2 10.2 10.2 10 10 10 9.7 9.7 9.7 9.8 9.8 10
4 19.5 19.3 19.3 19.7 19.7 19.5 19.7 19.8 19.7 19.8 19.7 19.9
5 15 15.5 15.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 13.9
6 3.5 4.1 4.1 4 4 4 4 4 4 3.9 3.9 2.5
7 7.4 7 7 7.1 7.1 7 7 6.9 7 7 7 8.1
8 6 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 3.4
9 2.9 3 3 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
10 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 3.5
11 2.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.1 2.6
12 8.2 8.9 8.9 10 10 10.2 10.4 10.4 10.5 10.4 10.3 9.6
13 3.9 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 4.2
14 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
  28.25M 20.92M 20.92M 14.4M 14.4M 12.36M 10.92M 9.95M 9.2M 8.74M 7.79M 1.31M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
最後更新時間 2018年2月18日 12:36
賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383